Emerald Sun Ring

Emerald Sun Ring

865.00
Sapphire Sun Ring

Sapphire Sun Ring

865.00
Ruby Sun Ring

Ruby Sun Ring

865.00
Ruby XL Sun Ring RGSN-8Rb.jpg

Ruby XL Sun Ring

990.00
Persian Turquoise XL Sun Ring

Persian Turquoise XL Sun Ring

1,250.00
XL Persian Turquoise Ring RGbigt%25252B%252525281%25252529.jpg

XL Persian Turquoise Ring

1,210.00
Turquoise & Amethyst XL Ring RG1S-10T%2B%25281%2529.jpg

Turquoise & Amethyst XL Ring

1,530.00
Amethyst Chalcedony XL Ring bigp%2B%25281%2529.jpg

Amethyst Chalcedony XL Ring

1,530.00
Emerald Flower Cluster Ring

Emerald Flower Cluster Ring

865.00
Prehnite Butterfly Ring

Prehnite Butterfly Ring

865.00
Ruby & Garnet Butterfly Ring RGBF-4Rb.jpg

Ruby & Garnet Butterfly Ring

865.00
Fluorite & Emerald Butterfly Ring RGBF-4Fb.jpg

Fluorite & Emerald Butterfly Ring

865.00
Prehnite Bug Ring rgbug%2B%25281%2529.jpg

Prehnite Bug Ring

770.00
Tiger Eye Bug Ring RGBG-5b.jpg

Tiger Eye Bug Ring

770.00
Lapis Power Ring

Lapis Power Ring

650.00
Multi-Stone Cross Ring

Multi-Stone Cross Ring

770.00